Trường THCS
Lương Quới
Cơ cấu tổ chức

01 Hiệu trưởng

01 Phó Hiệu trưởng

01 CTCĐ

5 Tổ : Văn Phòng, Toán Tin, Sinh Hóa, Ngoại Ngữ, Văn Sử Địa